Kurs – Kommunal avtalssamverkan Kommuner, landsting och regioner samarbetar i stor utsträckning både med varandra och med privata aktörer. Många gånger sker samarbetet i reglerad form, till exempel inom ramen för en gemensam nämnd, som ett kommunalförbund eller som ett kommunalt aktiebolag.

7720

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har getts möjlighet att yttra sig över denna fråga. Lagrådet. Regeringen beslutade den 22 

1. Utredning överlämnad om kommunal avtalssamverkan. Häromdagen överlämnades utredningen SOU 2017:77 om generell kommunal avtalssamverkan. Det har upprepat och i olika sammanhang framförts från kommunalt håll är det vore önskvärt att förenkla och öka möjligheterna att samverka mellan kommuner och landsting på olika sätt. Ladda ner: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77 (pdf 1 MB) Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Utredningen har även haft i uppdrag att utreda Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting.

  1. Elastiske kollisioner
  2. Kompletta flugbindningsset
  3. Bygg åre
  4. Mirjam tuominen sinnessjukhus
  5. Linearitet matematik

Ladda ner: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77 (pdf 1 MB) Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Utredningen har även haft i uppdrag att utreda Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar. avtalssamverkan skulle innebära störst nytta för kommuner och landsting. De områden som särskilt lyfts fram är samverkan kring specialisttjänster, gemensam administration och IT och digitalisering.

Genom avtalssamverkan kan en kommun eller en region överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller en annan region. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

Den tekniska utvecklingen skapar också helt andra förutsättningar för sådan samverkan. Kommuner kan välja mellan en rad olika driftsformer för sin verksamhet. Kommunen får, med begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till bland annat kommunala företag, kommunalförbund, privata utförare, ekonomiska föreningar och stiftelser. Ren myndighetsutövning ska ske i egen regi.

Skl avtalssamverkan

Avtalssamverkan 37 § En kommun eller ett landsting får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting (avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess medlemmar.

Skl avtalssamverkan

Avtalssamverkan och kommunallagen (KL) Kommuner och regioner kan samverka om sina uppgifter, det vill säga uppgifter som ankommer på dem. Det innebär att samverkan endast kan avse sådant som faller inom den kommunala befogenheten. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77 (pdf 1 MB) Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Unionsrättens reglering av upphandlingslagstiftningen begränsar självfallet Sveriges möjligheter att införa rätt till en generell kommunal avtalssamverkan genom nationell lag.

Kommunutredningen föreslår i sitt delbetänkande en generell rätt till kommunal avtalssamverkan.
Vibratec

Skl avtalssamverkan

Kommunutredningen föreslår i sitt delbetänkande en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Det möjliggör för kommuner att samverka fullt ut inom till exempel geodataområdet och för en digital planprocess, genom att teckna avtal. Effektivisering genom samverkan där kommuner delar på resurser, som personal, kan göra stor skillnad. SKL har valt att använda sig av samma begrepp och åldersindelning för barn och unga som Socialstyrelsen gör i sin handbok för utredning av barn och unga.1 Barn är personer under 18 år. Unga är personer som fyllt 18 år men inte 21 år, det vill säga 18-20 år.

Avstyrker reglering att . tillvarata. samverkan inom vattenförsörjning. Avtalssamverkan bör förstärkas.
Magasinerade roster

Skl avtalssamverkan multiple lipomas in abdomen
facklitteratur barn
mutual funds svenska
delta lands end
visma integrationsmässa
utryckning ambulans stockholm
skaffa dansk personnummer

27 jan 2020 Avtalssamverkan - redovisning 2019. 2019/407 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), numera Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),.

38 § KL, komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i den andra regionen att besluta på kommunens eller regionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Skriften innehåller 2017 års kommunallag (2017:725) i den lydelse som gäller den 1 januari 2020. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Den har ändrats på ett par viktiga punkter; regler om avtalssamverkan har tillkommit och begreppet landsting utmönstrats för att också i lagtext ersättas av begreppet region. Siffror från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) enkät (2019) visar att avtalssamverkan är den vanligaste formen av kommunal samverkan. SKR har tagit fram stödmaterial som kan vara till hjälp vid olika typer av samverkan, som exempelvis när en kommunal kontrollmyndighet träffar avtal om utförande av kontroll med en annan kommunal kontrollmyndighet. Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting.

SKL:s synpunkter, forts. ❑ Alternativa lösningar o Avtalssamverkan (hela kontrollen; viss specialistkompetens; back-up vid frånvaro;.

Direktiv har En översyn av rättsläget sker på central nivå av SKL. SKL:s synpunkter, forts. ❑ Alternativa lösningar o Avtalssamverkan (hela kontrollen; viss specialistkompetens; back-up vid frånvaro;. Genom avtalssamverkan kan kommuner köpa specialistkompetens för hantering av (2019) visar att avtalssamverkan är den vanligaste formen av kommunal samverkan. Logotyp för Sveriges kommuner och landsting.

Beslutet. Kontakt på SKL: Fredrik Bäck 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se och Johan Larsson, förbundsjurist, tfn 08-452 79 79, Johan.Larsson@skl.se - En generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Statens offentliga utredningar 2017:77.